Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Mocht het zo zijn dat er gegevens van een andere zorgverlener over u nodig zijn, dan mag ik die alleen verkrijgen met uw uitdrukkelijke toestemming. Het liefst heb ik dat u deze dan zelf aanlevert.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen die gegevens nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin geheimhouding is geregeld. U mag de gegevens inzien en aan laten passen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar of door een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Ook dit gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, mailadres worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat door mij of mijn administrateur een factuur opgesteld kan worden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming maken.

De gegevens worden genoteerd en opgeslagen en vervolgens zoals de WGBO voorschrijft voor 20 jaar bewaard. U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, te laten verwijderen.

Mocht u een klacht hebben over hoe ik omga met uw persoons- en medische gegevens en u komt hier samen met mij niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen de Autoriteit Persoonsgegevens.

De volgende gegevens worden genoteerd in uw dossier:

ALGEMENE GEGEVENS

 • Naam, adres, postcode, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts

ANAMNESE GEGEVENS

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen en holistisch te kunnen werken zal de therapeut bij cliënten een anamnese afnemen. De volgende gegevens zullen dan gevraagd, genoteerd en bewaard worden:

 • Chronische aandoeningen /Operaties/Ongelukken/Ziektebeelden uit verleden/Evt. zwangerschappen/ bevallingen
 • Life events/trauma
 • Medicatie/Supplementen
 • Familie/gezins-thuis situatie/Werk/Sport/Hobby
 • Diverse vragen welke voor een TCM therapeut een totaalbeeld kunnen vormen voor het stellen van een juiste diagnose.

INZAGE EN GEGEVENS DELEN EN OPVRAGEN

 • De therapeut geeft de cliënt op diens verzoek inzage in het dossier en desgevraagd wordt de cliënt een afschrift verstrekt.
 • Alleen op verzoek en in overleg met de betrokken cliënt zullen gegevens gedeeld worden, hiervoor is schriftelijk toestemming van de betreffende cliënt noodzakelijk.
 • Enkel wanneer wettelijk noodzakelijk, kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.
 • In uw dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener; bijvoorbeeld uw huisarts of een specialist.

Privacy op uw factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekering gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekering.
Het betreft de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum
 • De datum van behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld: behandeling Tui Na
 • De kosten van de behandeling
 • Indien de zorgverzekering dit verlangt, neem ik ook de naam van deze zorgverzekering en uw polisnummer op. U hebt zelf de verantwoordelijkheid om wijzigingen hieromtrent door te geven.

Lees ook de Algemene voorwaarden.